Serdecznie witamy!

Wita­my w naszym wyjątkowym zespole !

Sar­turia® jest rzeczy­wiś­cie wyjątkowym miejscem. Jako część orga­ni­za­cji służącej dobru pub­liczne­mu, zespół Sar­turia® Lit­er­ary Acad­e­my wraz z wolon­tar­iusza­mi zaj­mu­je się przede wszys­tkim, wspar­ciem naprawdę intere­su­ją­cych autorów, którzy nie mieli do tej pory możli­woś­ci, pokazać naprawdę tego, do czego zostali stworzeni; a nie tylko zara­bi­an­iem pieniędzy i sprzedażą. Jed­nak już na początku musi­cie wiedzieć, że dopiero po właś­ci­wym treningu okazu­je się, kto zostanie na stałe przyję­ty do naszej „fab­ry­ki pisa­nia”, która pub­liku­je swo­je książ­ki według mod­elu amerykańskiego.

Start: http://www.sarturia.com/ausschreibungen

Przy okazji: spod skrzy­deł Sarturia®-Literatur-Akademie wyszło już kilkuset doświad­c­zonych autorów i odnoszą­cych sukcesy redak­torów. Poza tym do naszych obec­nych i byłych pro­te­gowanych może­my zal­iczyć znanych i odnoszą­cych sukcesy wydaw­ców. Ale to nam nie wystarcza.

W dal­szym ciągu poświę­camy się pro­mowa­niu garst­ki naszych zasłużonych best­sellerów. To właśnie Tobie i Two­jej przyszłoś­ci nasz zespół jest w stanie poświęć ogromne swo­je wysił­ki. Mamy kilku potenc­jal­nych kandy­datów i jest jeszcze miejsce dla jed­nego, dwóch sym­pa­ty­cznych i niezwyk­le uzdol­nionych pisarzy.

Cóż wiemy, że „dobre rzeczy” potrze­bu­ją cza­su; ale moż­na też odkry­wać je codzi­en­nie. A może to właśnie Ty jesteś jed­nym z tych zdol­nych pis­arzy, których właśnie poszuku­je­my do naszej fab­ry­ki pisania …

Każdy, kto chce dowiedzieć się czegoś o skutecznym, zori­en­towanym na kom­pe­tenc­je wspar­ciu uczniów, powinien przeczy­tać poniższy artykuł Spiegla, aby móc się psy­chicznie do tego przygotować:
http://bit.ly/2sxHl5I

Najwierniejsi autorzy Sar­turia® Lit­er­a­ture Acad­e­my odnoszą nieby­wałe sukcesy!

Oczy­wiś­cie są z pewnoś­cią inni renomowani i zaan­gażowani społecznie wydaw­cy , których nazwiska miały­by nieba­gatelne znacze­nie w Twoim Życio­rysie, zapew­ni­a­jąc Ci tym samym doskon­alą reklamę.
Jest jed­nak abso­lut­nie zbędne, abyś­cie musieli borykać się w między­cza­sie z tzw.: „Wszys­tkowiedzą­cy­mi” z for inter­ne­towych dla pis­arzy lub przed­staw­iciela­mi małych wydawnictw.
W każdym razie powin­niś­cie unikać takich „dorad­ców”, którzy tylko pozornie „wszys­tko wiedzą”, ale ich rekla­ma i obszar pub­likacji jest sto­sunkowo nieskuteczny. Jest ich już wystar­cza­ją­co dużo. Praw­ie żaden z nich nigdy nie udowod­nił pon­ad stu czy tysią­ca egzem­plarzy rzeczy­wis­tej sprzedaży! Po pros­tu nie moż­na pole­gać na ich słownych obiet­ni­cach i pokusach. Które Wam przedstawiają.
Ale jeśli jesteś mądry i porównu­jesz rzeczy­wistą liczbę sprzedaży książek, możesz łat­wo znaleźć odpowied­niego wydaw­cę dla siebie. A „on” skon­tak­tu­je Cię z wydaw­ca­mi najważniejszych wydaw­ców. Nie zad­owalaj się miernością.
Spójrz również na: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutschsprachiger_Verlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Buchverlag_(Polen)

NAJNOWSZE INFORMACJE:
Sarturia®-Turcja również otworzyła swo­je pod­wo­je. Wkrótce pojaw­ią się inne obszary językowe, takie jak Hisz­pa­nia i Amery­ka. Oczy­wiś­cie prasa proeu­rope­js­ka z zad­owole­niem przyj­mu­je współpracę niemiecko-turecką w zakre­sie pro­mocji tal­en­tu lit­er­ack­iego. I nie moglibyśmy wybrać lep­szego ambasado­ra niż redak­tor telewiz­yjny Cor­nelia Arbaoui. Nadal dużo usłyszymy od niej i jej tureck­o­języ­cznych kolegów.

Zobacz także Link:

Hatıralar


.

Break­ing News 2017

Po dokład­nym zbada­niu przykład­owej funkcji mod­elu Sar­turia®, dobrze znany duży bank przekazał też ogrom­nie duże kwoty na rzecz sto­warzyszenia non-prof­it Sar­turia Autoren­schule e.V.

Ofic­jal­ny czek otrzy­mal­iśmy w lecie 2017.
Akademia Lit­er­atu­ry Sar­turia® gorą­co podz­iękowała bankierom w imie­niu swoich podopiecznych i stu­den­tów za decy­du­ją­cy wkład, który jako dar­czyń­cy wnieśli w pro­mocję sztu­ki i kul­tu­ry w kra­jach niemieckojęzycznych.
.

Skała w ogniu

W między­cza­sie „Wszys­tkowiedzą­cy” musieli sobie rzecz jas­na uświadomić, że Sar­turia® to nie tylko kul­ty­wowanie pięknego hob­by. Poważnym jest zatem zapewnie­nie pożą­danej przez Ciebie kari­ery. I — szcz­erze mówiąc — to nie zadzi­ała, jeśli po pros­tu narzekasz lub zachowu­jesz się jak krótkoter­mi­nowy obser­wa­tor lub jak zwykły stu­dent zaoczny.

Dlat­ego należy od samego początku zde­cy­dować, czy nie chce się pozostać tylko autorem ze zwykłym hob­by, jakim jest pisanie lub tylko pra­cown­ikiem budowlanym, chemikiem czy sekre­tarką, czy też Two­ja pas­ja pisa­nia tak bard­zo płonie w Tobie, że już nic innego się nie liczy.
Ponieważ wciąż doświad­cza­my w Sar­turia®, że wszyscy stu­den­ci pode­j­mu­ją­cy się współpra­cy bez przeko­na­nia w pewnym momen­cie zawodzą nas i muszą mozol­nie utrzymy­wać się na powierzch­ni dzię­ki pub­likacjom od małych i mikro wydawców.

O tak, prawdą jest, że „prak­ty­cznie wszyscy” autorzy, którzy reg­u­larnie lub przed­w­cześnie opuś­cili poziomy finan­sowa­nia Sar­turia®, są z zad­owole­niem witani przez nastaw­ione na zysk mikro­przed­siębiorstwa. Jed­nak więk­szość naszych podopiecznych uważa, że ich miejsce nau­ki jest inne. Nasz zespół w Sar­turia® poma­ga im osiągnąć ten cel. Ponieważ Akademia Lit­er­atu­ry jest prawdzi­wą skałą w ogniu!
Prawdzi­wie zdol­ni pis­arze już dawno zdali sobie sprawę, że muszą dobrze dzi­ałać, gdy w Sar­turia® otrzy­ma­ją naj­droższe ze wszys­t­kich kursów prak­ty­cznie za dar­mo. Odwa­ga, ambic­ja i rzetel­ność są abso­lut­nie konieczne, jeśli jako pełen nadziei i marzeń autor chcesz wznieść się daleko poza siebie. Nikt nigdy nie stał się przez narzekanie spec­jal­istą w danej dziedzinie. Ale rzetel­ną pracą i staran­noś­cią, już tak!

Wszys­tko zaczy­na się od prostego uczest­nict­wa w naszych prze­tar­gach i konkur­sach, a jeśli chcesz, kon­tynu­u­jesz naukę w szkole autorskiej Sar­turia®, aż do przyz­na­nia dyplo­mu Sar­turia®, z którym były stu­dent kwal­i­fiku­je się do pra­cy w dziale agencji. Sekc­ja agencji wykonu­je całą pracę za niego, jeśli chodzi o negoc­jac­je z więk­szy­mi lub więk­szy­mi wydaw­ca­mi. Najlep­si z najlep­szych, ale wchodzą do zespołu fab­ry­ki pisa­nia na mod­elu amerykańskim
Spójrz również: http://www.sarturia.com/akademie/

Jeśli chcesz wiedzieć, co entuz­jasty­czni stu­den­ci powiedzieli o nas, wystar­czy spo­jrzeć na „doświad­czenia” naszych goś­ci i autorów. http://www.sarturia.com/sarturia-verlag-erfahrungen/ A jeśli chcesz wiedzieć, jak uczest­ni­cy naszego pro­gra­mu finan­sowa­nia rozwi­ja­ją się lit­er­acko i oso­biś­cie, wystar­czy roze­jrzeć się po forum auto­ra http: //www.sarturia. com / forum / Tam spo­ty­ka się pra­cow­itych, dobro­dusznych i pomoc­nych ludzi lub nawet odnoszą­cych sukcesy lau­re­atów lit­er­ac­kich. Uwa­ga: wyma­gana aktywacja.

Ale tak jak powiedzi­ałem: trze­ba już ter­az chcieć wyróż­ni­ać się od pęcznieją­cych powodzi masowego piśmi­en­nict­wa, inaczej to nie zadzi­ała. Moż­na to łat­wo rozpoz­nać ter­az, jeśli otworzysz sze­roko oczy i przyjrzysz się naszym sukce­som. Dal­szy komen­tarz jest już zbędny.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.