Hatıralar

Choose your language:
.

 

Hatıralar ruh­larımızın derin­lik­ler­ine gömülü deni­zler gibidir.

Bazen kimi görün­tüler yüz­eye çıkar ve bizi hüzne veya tarif edile­mez bir sevince boğar. Son­ra yavaş yavaş sönerek üzer­leri her seferinde yeni bir izle kaplanır veya gün­cel olay­lar onları geri plana iter. “Nasıl biri olduğu­mu hatır­la!” cüm­le­si dünya üzerinde yaşamış her ölüm­lünün sahip olduğu isteği ifade eder. Ve işte mezarlık­lar, kütüphanel­er ve arşivler yitip giden yakın­larımıza ait uçup giden hatıraları sıkı­ca tut­mak için çabalar.

Ama yitip giden­lerin izleri insaf­sız­ca kay­bolur. Eski temel­lerin üzer­ine en azın­dan geçmişimizin bir bölümünü hatır­la­tan yeni anıt­lar inşa edilir. Ve işte biz bu muhteşem mavi geze­genin üzerinde bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insan­ların arkasın­dan son gelen­ler­iz. Onlardır biz­im yaşam şek­lim­izi, ortak düşüncem­izi, duygu­larımızı ve davranışlarımızı etk­ileyen. Ve adım adım yaşanan bu gelişim tek bir bireyin ken­di yaşamın­dan ne çıkardığını ve ona ne anlam­lar bahşet­tiği­ni gösterir.

Lüt­fen bize ken­di yaşadığınız veya yarat­tığınız hikayelerinizi anlatın. Geçmişte yaşanan­lar­la okuyu­cuya doku­nan, tanıdığımız veya bir şek­ilde yanın­da bulun­duğu­muz insan­lara ait hikayeleri anlatın bize. Ve bir zaman son­ra bu son­su­zluk çem­beri kapan­sın ve bu dünyaya ait olan tüm yaşam­lar Tan­rının sevgisiyle bütün­leşerek anlaşıl­manın ve tamam­lan­mış olmanın mut­lu­luğunu yaşasın. Hep bir­lik­te bu çem­beri kap­atalım ve görün­mez sınır­ların üzerinden atlay­alım. İns­anl­arın bir­bir­leri­ni daha iyi anla­malarını sağla­maları­na yardım etmek için hikayel­er yaza­lım. Hay­di hay­a­ta daha fark­lı gözler­le bakalım. Çünkü hatıralar değer­lidir. Ve biz onların bir nesilden diğer­ine aktarıl­ması­na özen gös­ter­dikçe ve onları anlat­maya devam ettikçe yaşarlar.

Aşağı­da bulu­nan ede­biy­at kat­e­gorisin­de­ki ilan­la Sar­turia Ede­biy­at Akademisi en iyi seçilen hatıraların bir antolo­jide yayın­lan­ması­na katkı­da bulunacaktır.

Lüt­fen 10.000 ve 35.000 karak­ter arasın­da­ki katılımınızı bize *.doc., *.docx. veya *.odt. for­matın­da ve aşağı­da belir­tilen mail adre­sine ekte gönderiniz. .

Her gön­derinin başlığı yanı sıra yazarının adının ve adresinin, aynı zaman­da geçer­li bir e‑mail adresinin de bulun­ması gerek­mek­te­dir. Lüt­fen iletişim bil­gi­lerinizi ve kısa özgeçmişinizi hikay­enizin başı­na ekleyiniz.

Sar­turia® yaratıcı fikir­lerinizi ve insan denizinin derin­lik­ler­ine bakışınızı sev­inç ve heye­can­la bek­le­mek­te­dir. Redak­siy­on: direktorat@sarturia.com

Son gön­der­im tar­i­hi: 31.12.2022

Aramalar:
almanya, antoloji, cornelia arbaoui, edebiyat yarısma, edebiyat yarisma (yarışma), hatiralar, hatiralar antoloji, hatiratlara bir sevgi köprüsü, literatür yarısma, literatür yarisma (yarışma), sarturia edebiyat akademisi, Saturia„ türkiye’de literatür yarisma (yarışma), alman türk dost projesi,

 

Dieser Beitrag wurde unter Ausschreibungen abgelegt und mit , , , , , , , , , , , , verschlagwortet. Setzen Sie ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.